Aktualności

Archiwum
 

Artykuły do czasopism


Biblioteka w Szkole
Biblioteka w Szkole


www.bibliotekawszkole.plWydawca: Agencja "Sukurs"

 


 • Prawo autorskie w szkole, czyli… objaśnienie podstawowych pojęć (12/2009)
 • Prawo autorskie w szkole, czyli… szczególne uprawnienia instytucji oświatowych (1/2010)
 • Prawo autorskie w szkole, czyli… zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny) (2/2010)
 • Prawo autorskie w szkole, czyli… publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów w szkole (3/2010)
 • Prawo autorskie w szkole, czyli… legalne korzystanie z programów komputerowych (4/2010)
 • Prawo autorskie w szkole, czyli… zasady eksploatacji Internetu (5/2010)
 • Prawo autorskie w szkole… czyli zasady korzystania z wizerunku różnych osób (6/2010)
 • Urlop dla poratowania zdrowia (7-8/2010)
 • Urlop macierzyński nauczycieli (9/2010)
 • Urlop wychowawczy nauczycieli (10/2010)
 • Urlop okolicznościowy i inne zwolnienia od pracy oraz sposoby ich usprawiedliwiania (11/2010)
 • Urlop wypoczynkowy nauczycieli w placówkach feryjnych (12/2010)
 • Wypożyczanie i kopiowanie filmów przez biblioteki (12/2010)
 • Urlop bezpłatny dla nauczycieli (1/2011)
 • Zasady rejestrowania i rozliczania zajęć pozalekcyjnych (1/2010)
 • Urlop szkoleniowy dla nauczycieli (2/2011)
 • Obowiązkowe uzupełnienie zbiorów bibliotek szkolnych (2/2011)
 • Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym pensum (3/2011)
 • Prawnik odpowiada (co miesiąc licząc od nr 3/2011)
 • Brak godzin dla nauczyciela w razie likwidacji lub reorganizacji szkoły (4/2011)
 • Kary za nieterminowy zwrot książek (5/2011)
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły (6/2011)
 • Ubezpieczenie NNW i OC w szkole  (7-8/2011)
 • Odpowiedzialność za wypadek w szkole (9/2011)
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli  (10/2011)
 • Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli (12/2011)
 • Zasady używania pieczęci urzędowych i pieczątek w szkołach
 • Ochrona danych osobowych w szkole
 • Dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania w szkole w świetle ochrony danych osobowych
 • Wspomaganie szkół przez biblioteki pedagogiczne
 • Ochrona danych osobowych publikowanych na stronie internetowej szkoły
 • Zadania i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Prawa dziecka i ucznia w szkole Świetlica w Szkole
Świetlica w Szkole

www.swietlicawszkole.pl
Wydawca: Agencja "Sukurs"


 • Tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli świetlicy (1/2010)
 • Zasady ustalania liczebności grup dzieci w świetlicy (1/2010)
 • Dodatkowe godziny pracy nauczycieli (2/2010)
 •  Ustalanie liczby nauczycieli w świetlicy (2/2010)
 • Kadra pedagogiczna świetlicy (3/2010)
 • Odbieranie dzieci ze świetlicy w świetle prawa (4/2010)
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć w świetlicy (1/2011)
 • Dowóz uczniów do szkół. Jak zgodnie z prawem powinna być zorganizowana opieka nad dziećmi w czasie dowozu do szkół? (1/2011)
 • Dodatek funkcyjny i motywacyjny dla wychowawcy świetlicy szkolnej (1/2011)
 • Rezygnacja z godzin karcianych w świetlicy (2/2011) 
 • Wykaz najważniejszych aktów prawnych dotyczących świetlic
 • Korzystanie przez nauczycieli z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
 • Doraźne zastępstwa w świetlicy
 • Praktyczne aspekty rozliczania godzin karcianych
 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Praca nauczycieli w soboty, niedziele i świętaWszystko dla Szkoły
Wszystko dla Szkoły

www.wszystkodlaszkoly.plWydawca: Agencja "Sukurs"

 


 • Zasady zatrudniania nauczycieli (12/2009)
 • Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli (1/2010)
 • Mobbing nauczycieli cz. I (3/2010)
 • Mobbing nauczycieli cz. II (4/2010)
 • Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (5/2010)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – tzw. „trzynastka” (2/2011)
 • Procedura przejścia nauczyciela na emeryturę - (3/2011)
 • Praktyczne aspekty zakończenia stażu awansu zawodowego – sprawozdanie i ocena dorobku (4/2011)
 • Warunki wykonywania zawodu nauczyciela
 • Alkohol w szkole
 • Publikowanie na stronie internetowej szkoły danych osobowych uczniów, nauczycieli i innych pracownikówMeritum

Meritum

www.meritum.mscdn.edu.pl


Wydawca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Współwydawca: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych

Doradca Nauczyciela Przedszkola

Doradca Nauczyciela Przedszkola


 
www.nauczycielprzedszkola.pl
Wydawca: Wydawnictwo FORUM • Odbiór dziecka z przedszkola przy separacji, rozwodzie bądź ograniczeniu władzy rodzicielskiej
  (wrzesień 2011)
 • Zniszczenie zabawki dziecka na terenie przedszkola
 • Wypadek dziecka w przedszkolu
 • Ochrona danych osobowych w przedszkolu
 • Mobbing w placówkach oświatowych
 • Procedury a bezpieczeństwo


Wychowanie w Przedszkolu
Poradnik Dyrektora Przedszkola
dodatek Wychowania w Przedszkoluwww.wychowaniewprzedszkolu.com.pl

 Wydawca: Wydawnictwo Raabe

 


 • Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem przedszkola
 • Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych w przedszkolu
 • Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Obowiązki nauczyciela przedszkola
 • Uprawnienia nauczycieli przedszkola
 • Uprawnienie i obowiązki dyrektora przedszkola
 • Odwołanie ze stanowiska kierowniczego
 • Projekty unijne dla przedszkoli
 • Dodatek za wychowawstwo w przedszkolu i oddziale przedszkolnym
 • Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela 
 

Mam Przedszkole
Mam Przedszkolewww.oficynamm.pl

 
Wydawca: Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze

 


 • Gra w otwarte karty (Karta Nauczyciela w przedszkolu niepublicznym) 9/2011
   
Bliżej przedszkola
Bliżej Przedszkolawww.bliżejprzedszkola.pl

 Wydawca: Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

 


 • Budowanie systemu kontroli zarządczej w przedszkolu 10/2011
 • Dane osobowe w przedszkolu
 • Akty prawne obowiązujące w przedszkolu
 • Zasady udzielania zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
 • Kompetencje w zakresie tworzenia prawa wewnętrznego
 • Decyzje administracyjne dyrektora przedszkola
 • Nagroda jubileuszowa nauczycieli