Aktualności

Archiwum
 

Nowelizacja prawa autorskiego w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych od 20 listopada 2015 rokuSzkolenie z prawa autorskiego
W związku z wejściem w życie od 20 listopada 2015 r. nowelizacji prawa autorskie w zakresie szkół i  bibliotek -  ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1639)  - należy zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian i praktycznymi aspektami ich stosowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych.


Szkolenie zamknięte

Szkolenie realizowane na zamówienie biblioteki. W szkoleniu uczestniczą tylko osoby wskazane przez zamawiającego.

Zaletą szkolenia jest:

 • możliwość ustalenia miejsca i terminu (to Państwo ustalacie miejsce i termin),
 • możliwość dostosowania programu do szczegółowych potrzeb określonej grupy odbiorców,
 • koszt - w przeliczeniu na uczestnika jest on zawsze istotnie niższy niż w przypadku szkoleń otwartych.

 


Ramowy program szkolenia

Szczegółowy program zostanie ustalony w porozumieniu z zamawiającym.


1. Prawo autorskie w bibliotekach (szkolnych, pedagogicznych, publicznych) -  wykaz i omówienie zmian

1.1 Nowe zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny) 

Od 20 listopada 2015 r. obowiązują nowe zasady wypożyczania i zwielokrotniania  utworów przez biblioteki:
- wprowadzono definicje „instytucji oświatowych”,
- „nieodpłatne udostępnienie” zbiorów zastąpiono pojęciem „użyczenie”,
- wprowadzono zakaz osiągania pośrednio i bezpośrednio korzyści majątkowych przez biblioteki,
- umożliwiono sporządzanie kopii elektronicznych zbiorów,- uszczegółowiono zakres zwielokrotniania zbiorów w celu uzupełnienia, zachowania lub ich ochrony,
- przyznano  bibliotekom możliwość digitalizacji  utworów, które nie zostały wcześniej za zgodą twórcy w jakikolwiek sposób udostępnione publicznie (np. rękopisów, które zostały odnalezione dopiero po śmierci twórcy),
- umożliwiono pośrednio udostępnianie materiałów online.

1.2 Nowe zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotniania przez instytucje oświatowe (przede wszystkim prze szkoły, biblioteki szkolne i  publiczne  - tzw. użytek szkolny) - wykaz i omówienie zmian

Od 20 listopada 2015 r. obowiązują nowe zasady korzystania z utworów w szkole/bibliotece  – wprowadzono definicje instytucji oświatowych, zrewidowano cel dydaktyczny oraz rozszerzono zakres zwielokrotniania utworów na potrzeby szkoły/biblioteki.

2. Opłaty za wypożyczenia zbiorów - zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie utworów przez biblioteki publiczne

Biblioteka szkolna i pedagogiczna nie jest biblioteką publiczną, ale warto poznać przynajmniej ogólny mechanizm działa w takim przypadku. 

Od 20 listopada 2015 r. wprowadzono nową instytucję public lending right jako osobne wynagrodzenie dla twórców, wiążąc ją ściśle z korzystaniem z utworów na podstawie dozwolonego użytku publicznego, który polega na użyczaniu przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w formie drukowanej w języku polskim.

3. Utwory osierocone – definicja, zasady korzystania i zwielokrotniania przez biblioteki (szkolne, pedagogiczne, publiczne)

Od 20 listopada 2015 r.   wprowadzono nowe regulacje w zakresie postępowania z utworami osieroconymi.

Przepisy określają:
- kategorie podmiotów mogących korzystać z dzieł osieroconych na podstawie dozwolonego użytku,
- pola eksploatacji, na których może odbywać się korzystanie z dzieł osieroconych,
- cele, w jakich może odbywać się korzystanie z utworów osieroconych przez uprawnione instytucje,
- kategorie i rodzaje dzieł osieroconych, których może dotyczyć korzystanie na podstawie dozwolonego użytku.

4. Utwory niedostępne w obrocie handlowym (tzw. utwory out-of-commerce)  – definicja, zasady korzystania przez biblioteki (szkolne, pedagogiczne, publiczne)

Od 20 listopada 2015 r.   wprowadzono nowe regulacje w zakresie postępowania z utworami niedostępnymi w handlu. Przepisy określają:- kategorie podmiotów, mogących korzystać z utworów niedostępnych w obrocie handlowym na podstawie procedury przewidzianej ustawą,- pola eksploatacji, na których może odbywać się korzystanie z dzieł niedostępnych w obrocie handlowym na podstawie umowy zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,- definicję i rodzaje dzieł niedostępnych w obrocie handlowym, których może dotyczyć korzystanie na podstawie przewidzianej ustawą procedury, oraz wyłączenia dotyczące tłumaczeń utworów na język polski.

5. Prawo autorskie a prawo cytatu - wykaz i omówienie zmian (w jaki sposób prawidłowo zamieszczać cudze utwory w przygotowywanych materiałach, np. prezentacjach PP, publikacjach, książkach, artykułach, filmach, występach, itd.)

Od 20 listopada 2015 r. obowiązują nowe zasady cytowania cudzych utworów – cytat został rozszerzony, wprowadzono korzystanie z utworów w celu parodii, karykatury lub pastiszu,  zezwolono na incydentalne i niezamierzone włączenie utworu do innego materiału.

6. Wykonywanie i odtwarzanie utworów na imprezach organizowanych przez biblioteki (szkolne, pedagogiczne, publiczne) - wykaz i omówienie zmian (o czy pamiętać, czy trzeba zgłaszać się do ZAiKS-u, czy można odtwarzać muzykę z płyt prywatnych, itp.)

Od 20 listopada 2015 r. obowiązują nowe zasady odtwarzania i wykonywania utworów na imprezach organizowanych przez instytucje oświatowe – zostały one rozszerzone o bezpłatne odtwarzanie publiczne na tych imprezach.

7. Organizacja i promocja wystaw - wykaz i omówienie zmian

Od 20 listopada 2015 r. wolno korzystać z utworów w celu reklamy publicznie dostępnej wystawy. Korzystanie to  dotyczy w szczególności publicznie dostępnych wystaw w salach wystawowych i obejmuje korzystanie z utworów w ogłoszeniach, katalogach i innych materiałach rozpowszechnianych dla promocji wystawy oraz wystawienie lub inne udostępnianie egzemplarzy utworów dla tych celów.

8. Czas ochrony utworów i praw pokrewnych – wykaz i omówienie zmian

Od 1 sierpnia 2015 r. ujednolicono sposób obliczania czasu ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami oraz wydłużono czas ochrony praw pokrewnych (praw do artystycznych wykonań i do fonogramów) z 50 do 70 lat od momentu publikacji lub rozpowszechnienia w inny sposób przedmiotów tych praw oraz zapewnienie artystom wykonawcom odpowiedniej ochrony ich praw przez cały okres ich życia.
Metoda pracy
 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • przykłady z orzecznictwa
 • case study - rozwiązywanie problemów praktycznych

Czas

4 godziny


Materiały szkoleniowe • „Poradnik stosowania prawa autorskiego w bibliotekach po nowelizacji z 20 listopada 2015 r.” (omówienie wszystkich poruszanych na szkoleniu zagadnień)


Koszt

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie i obejmuje:

 • opracowanie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • konsultacje z wykładowcą w czasie szkolenia,
 • dojazd prelegenta.Prelegent


Dariusz Skrzyński

e-mail: dariusz.skrzynski@eduprawnik.pl
tel.: 604-499-975ZAMÓW SZKOLENIE

Proszę w e-mailu podać, oprócz tytułu szkolenia, przewidywaną liczbę uczestników, miejsce oraz termin. Po otrzymaniu informacji skontaktuję sie z Państwem w celu potwierdzenia terminu i ustalenia szczegółów.