Aktualności

Archiwum
 

Kwalifikacje na stanowisko dyrektora prywatnego przedszkola

arrow


 
Pytanie
Jestem mgr matematyki z przygotowaniem pedagogicznym. Mam propozycję pracy jako dyr. przedszkola niepublicznego, które rozpocznie swą działalność 1 września 2011. Przedszkole jest małe - dwa oddziały, łącznie 30 dzieci. Spełniam wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu MEN dot. wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... poza jednym - brak kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola. Rozporządzenie i Ustawa o systemie oświaty mówią o kwalifikacjach w placówkach publicznych! Słyszałam, że nie musi to być przeszkodą, gdyż warunki te może częściowo określić organ prowadzący- w tym przypadku osoba fizyczna. Niestety Pani ta nie ma doświadczenia i trochę obawia się konsekwencji - przy składaniu wniosku do gminy. Prosiła bym to ja utwierdziła ją w przekonaniu, że tak można. Nadmieniam, że łącznie przez 16 lat byłam wicedyrektorem i dyrektorem tej samej szkoły publicznej, w 2004 r. otrzymałam Nagrodę Ministra Edukacji, w 2007- Medal Komisji Edukacji Narodowej ...
Czy mogę być zatrudniona na stanowisku dyrektora przedszkola niepublicznego i jakie są podstawy prawne lub uzasadnienie?

Odpowiedź
W świetle obowiązujących przepisów prawa może być Pani zatrudniona na stanowisku dyrektora w prywatnym przedszkolu.

Uzasadnienie
Tworzenie placówek niepublicznych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Przepisy te wskazują wymagania, jakie musi spełniać placówka niepubliczna, by mogła zostać wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 5 ustawy w zgłoszeniu przedszkola do ewidencji należy podać  m.in. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)., dotyczą wyłącznie dyrektorów publicznych szkół i placówek, nie stosuje się ich wobec dyrektorów szkół i placówek niepublicznych. Oczywiście pomocniczo można się nim posiłkować, ale nie jest to obowiązek.

Niepubliczne szkoły i placówki, które nie ubiegają się o uprawnienia szkół publicznych, nie muszą spełniać wymienionych warunków kadrowych, programowych i innych wskazanych w art. 7 ust. 3 ustawy. W szkole i placówce niepublicznej osoba prowadząca decyduje o sposobie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły oraz osobie, która zostanie dyrektorem.
Niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora w placówce niepublicznej są kwalifikacje pedagogiczne upoważniające do sprawowania nadzoru pedagogicznego w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.  z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). W przeciwnym razie założyciel musi powierzyć sprawowanie nadzoru pedagogicznego innej osobie posiadającej odpowiednie kompetencje.

W przypadku szkół niepublicznych ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej – należy wykazać, że nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach posiadają kwalifikacje wymagane od nauczycieli placówek publicznych.

Dariusz Skrzyński
www.eduprawnik.pl