Aktualności

Archiwum
 

Fundusze unijne dla oświaty - szkolenie

arrow
Fundusze unijne dla oświaty

Jedną z kluczowych kompetencji dyrektora przedszkola i szkoły jest umiejętność myślenia projektowego oraz zdolność skutecznego pozyskiwania środków z funduszy unijnych na realizację projektów edukacyjnych. Od dyrektora wymaga się znajomości programów i źródeł finansowania, w ramach których można zrealizować określone typy projektów.


Szkolenie pozwoli zapoznać się ze źródłami finansowania projektów oświatowych (szczególnie z priorytetem III i IX PO KL) oraz praktycznymi aspektami ich tworzenia (metodyka PCM).

 Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej i pracowników:

 • przedszkoli,
 • szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • osób odpowiedzialnych w gminie za oświatę.Szkolenie zamknięte

Szkolenie realizowane na zamówienie. W szkoleniu uczestniczą tylko osoby wskazane przez zamawiającego.

Zaletą szkolenia jest:

 • możliwość ustalenia miejsca i terminu (to Państwo ustalacie miejsce i termin),
 • możliwość dostosowania programu do szczegółowych potrzeb określonej grupy odbiorców,
 • koszt - w przeliczeniu na uczestnika jest on zawsze istotnie niższy niż w przypadku szkoleń otwartych.


Ramowy program szkolenia

Szczegółowy program zostanie ustalony w porozumieniu z zamawiającym.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Źródła finansowania projektów oświatowych w ramach środków UE.
 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – priorytet III Wysoka jakość oświaty.
 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 4. Zasady ubiegania się o środki finansowe do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokumentacja programowa, Plany działań i dokumentacja konkursowa.
 5. Proces wyboru wniosków.
 6. Jak wypełnić wniosek w Generatorze wniosków aplikacyjnych?

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Od czego zacząć pisanie projektu?
 2. Metodyka PCM  (Project Cycle Management) – przedstawienie zestawu narzędzi służących do zarządzania projektem.
 3. Analiza problemu - uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
 4.  Analiza interesariuszy - koncepcja opisu grup docelowych.
 5.  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach edukacyjnych – tzw. standard minimum.
 6.  Analiza celów  - określenie celów, rezultatów oraz wartości dodanej projektu.
 7.  Analiza strategii – wybór odpowiedniego sposobu oddziaływania na zdiagnozowany problem.
 8.  Harmonogram projektu – jak prawidłowo zaplanować zadania w projekcie.
 9.  Budżet projektu  - kwalifikowalność wydatków, koszty bezpośrednie i pośrednie, cross-financing.
 10.  Projekt realizowany w partnerstwie.
 11.  Umowa o dofinansowanie projektu.
 

Metoda pracy
 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • case study - rozwiązywanie problemów praktycznych

Korzyści


Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedź m. in. na poniższe pytania.
 1. Jak znaleźć źródło finansowania dla realizowanych i planowanych działań?
 2. Od czego zacząć pisanie projektu?
 3. Jak zaprojektować działania, by ułatwić zarządzanie projektem?
 4. Jak spełnić standard minimum?
 5. Jak prawidłowo wypełnić aplikację wnioskową?
 6. W jak sposób uniknąć błędów prawnych?

Czas

ok. 4 godzin


Materiały szkoleniowe

 • przewodnik po funduszach unijnych dla oświaty,
 • zestaw narzędzi do planowania i realizowania projektu oświatowego.


Koszt

 Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie i obejmuje:

 • opracowanie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • konsultacje z wykładowcą w czasie szkolenia,
 • dojazd prelegenta.Prelegent


Dariusz Skrzyński

e-mail: dariusz.skrzynski@eduprawnik.plZAMÓW SZKOLENIE

Proszę w e-mailu podać, oprócz tytułu szkolenia, przewidywaną liczbę uczestników, miejsce oraz termin. Po otrzymaniu informacji skontaktuję sie z Państwem w celu potwierdzenia terminu i ustalenia szczegółów.