Aktualności

Archiwum
 

Prawo autorskie w szkole - zmiany od 20 listopada 2015 roku

Stosowanie prawa autorskiego w praktyce szkolnej. Wykaz i omówienie zmian dotyczących szkół i bibliotek szkolnych obowiązujących od 20 listopada 2015 r. 

   
W związku z wejściem w życie od 20 listopada 2015 r. nowelizacji prawa autorskie w zakresie szkół i  bibliotek -  ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1639)  - należy zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian i praktycznymi aspektami ich stosowania.

Wiedza nauczycieli w zakresie wykorzystywania utworów chronionych prawem autorskim w celach dydaktycznych wymaga gruntownego usystematyzowania. W szkole dochodzi niejednokrotnie, nawet do nieświadomego, łamania praw autorskich, bowiem nauczyciel w swojej pracy wykorzystuje utwory, a wiele z nich jest utworami chronionymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i bibliotekarzy szkół i placówek wszystkich typów, w tym publicznych i prywatnych oraz osób zainteresowanych problematyką praw autorskich.

Szkolenie pozwoli nauczycielom zapoznać się z zasadami legalnego wykorzystywania wszelkich materiałów na zajęciach i w pracy pedagogicznej.

 


Szkolenie zamknięte

Szkolenie realizowane na zamówienie. W szkoleniu uczestniczą tylko osoby wskazane przez zamawiającego.

Zaletą szkolenia jest:

 • możliwość ustalenia miejsca i terminu (to Państwo ustalacie miejsce i termin),
 • możliwość dostosowania programu do szczegółowych potrzeb określonej grupy odbiorców,
 • koszt - w przeliczeniu na uczestnika jest on zawsze istotnie niższy niż w przypadku szkoleń otwartych.


Ramowy program szkolenia

Szczegółowy program zostanie ustalony w porozumieniu z zamawiającym.

1. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego (m.in. utwór a prawa pokrewne, autor utworu, prawa osobiste i majątkowe, czas ochrony, dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publiczny).

2. Prawo autorskie w szkole. Zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotniania przez szkoły (tzw. użytek szkolny). Wzajemne relacje z punku widzenia korzystania z utworów przez nauczyciela jako osoby prywatnej a korzystaniem z utworów w ramach obowiązków służbowych. 

UWAGA
Od 20 listopada 2015 r. obowiązują nowe zasady korzystania z utworów w szkole –wprowadzono definicje instytucji oświatowych, zrewidowano cel dydaktyczny oraz rozszerzono zakres zwielokrotniania utworów na potrzeby szkoły.

3. Prawo autorskie w bibliotece szkolnej. Zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny). Biblioteki cyfrowe. Udostępnianie zasobów w internecie. Wykaz i omówienie zmian obowiązujących od 20 listopada 2015 r.

UWAGA
Od 20 listopada 2015 r. obowiązują nowe zasady wypożyczania i zwielokrotniania  utworów przez biblioteki:
- „nieodpłatne udostępnienie” zbiorów zastąpiono pojęciem „użyczenie”,
- wprowadzono zakaz osiągania pośrednio i bezpośrednio korzyści majątkowych przez biblioteki,
- umożliwiono sporządzanie kopii elektronicznych zbiorów,
- uszczegółowiono zakres zwielokrotniania zbiorów w celu uzupełnienia, zachowania lub ich ochrony,
- przyznano  bibliotekom możliwość digitalizacji  utworów, które nie zostały wcześniej za zgodą twórcy w jakikolwiek sposób udostępnione publicznie (np. rękopisów, które zostały odnalezione dopiero po śmierci twórcy),
- umożliwiono pośrednio udostępnianie materiałów online,
- określono zasady postępowania z utworami osieroconymi, 
- określono zasady korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym,
- wprowadzono opłaty za wypożyczenia w bibliotekach publicznych.


4. Prawo autorskie a programy komputerowe. Licencje (w jaki sposób można korzystać, pobierać, rozpowszechniać programy komputerowe, korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych – OZE, co to są licencje Creative Commons)

5. Prawo autorskie a prawo cytatu (w jaki sposób prawidłowo zamieszczać cudze utwory w przygotowanych materiałch, np. prezentacja PP, publikacjach, książkach, artykułach, filmach tworzonych w szkole, gazetce szkolnej, itd.)

UWAGA
Od 20 listopada 2015 r. obowiązują nowe zasady cytowania cudzych utworów – cytat został rozszerzony.

6. Wykonywanie i odtwarzanie utworów na imprezach szkolnych (czy impreza szkolna, bal maturalny, karnawałowy może być nielegalny, o czy pamiętać, czy trzeba zgłaszać się do ZAiKS-u, czy można odtwarzać muzykę z płyt prywatnych, itp.)

UWAGA
Od 20 listopada 2015 r. obowiązują nowe zasady wykonywania utworów na imprezach szkolnych – zostało ono rozszerzone o bezpłatne odtwarzanie publiczne na tych imprezach.

7. Wyświetlanie filmów w szkole (w jaki sposób legalnie wyświetlić film, z jakiego nośnika, czy trzeba wypożyczać czy można z prywatnych zasobów, czy można organizować „noce filmowe”, parasole ochronne, itp.)

8. Prawo autorskie a eksploatacja utworów w Internecie.  Ochrona wizerunku (o czym pamiętać korzystając z utworów pobranych z Internetu, w jaki sposób można rozpowszechniać cudze utworu – teksty, zdjęcia, grafiki, muzyka)

9. Prawo autorskie a szkolna strona internetowa (jakie materiały można zamieszczać na stronie, czy potrzebna jest zgoda rodziców na zamieszczanie zdjęć dzieci, skanów prac plastycznych, ochrona wizerunku pracowników, itp.)

10. Umowy z autorami utworów (czy nauczyciel może pisać artykuły dla wydawnictw, kto nabywa prawa autorskie do materiałów opracowanych przez nauczyciela w szkole, co to jest tzw. twórczość pracownicza, itp.)

11. Szkoła jako producent i wydawca (w jaki sposób zgodnie z prawem szkoła może wyprodukować film, np. o szkole, czy może wydać np. antologię wierszy byłych uczniów, jakie są zasady wydawania gazetki szkolnej papierowo i w Internecie, w jaki sposób zabezpieczyć się przed pozwania o wykorzystanie cudzych materiałów w gazetce umieszczanej w Internecie, itp).

12. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich (jakie są zasady odpowiedzialności nauczyciela, ucznia, pracownika z tytułu naruszenia prawa autorskie – odpowiedzialność cywilna i karna, kiedy dochodzi do naruszeni wizerunku i jakie są konsekwencje, kiedy szkoła ponosi odpowiedzialność za łamanie prawa przez nauczycieli – pracowników, itp.)

 


Metoda pracy
 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • przykłady z orzecznictwa
 • case study - rozwiązywanie problemów praktycznych


Korzyści

Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedź na poniższe pytania:

 • co to jest utwór i kiedy stajemy się twórcami?
 • co to są prawa pokrewne?
 • ile kosztuje wykorzystywanie utworów?
 • jakie są granice legalnego korzystania z cudzej twórczości?
 • kiedy nauczyciel może zwielokrotniać utwory?
 • czy nauczyciele mogą kopiować utwory dla uczniów?
 • czy nauczyciele mogą udostępniać w szkole nagrane programy telewizyjne lub radiowe?
 • czy biblioteki mogą kopiować i przekazywać zamówione przez czytelników fragmenty książek i czasopism?
 • czy imprezy muzyczne w szkole mogą być nielegalne?
 • kiedy trzeba podawać autora i źródło pochodzenia utworu?
 • kiedy może dojść do naruszenia ochrony wizerunku?
 • w jaki sposób korzystać z materiałów internetowych?
 • do kogo należą prawa autorskie do strony internetowej wykonanej przez nauczyciela?
 • o czym pamiętać zawierając umowę autorską?
 • jakie są konsekwencje naruszenia praw autorskich?


Czas

5 godzinMateriały szkoleniowe


 • „Poradnik stosowania prawa autorskiego w bibliotekach  po nowelizacji z 20 listopada 2015 r.” (omówienie wszystkich poruszanych na szkoleniu zagadnień)


Koszt

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie i obejmuje:

 • opracowanie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • konsultacje z wykładowcą w czasie szkolenia,
 • dojazd prelegenta.


Prelegent


Dariusz Skrzyński

e-mail: dariusz.skrzynski@eduprawnik.pl
ZAMÓW SZKOLENIE

Proszę w e-mailu podać, oprócz tytułu szkolenia, przewidywaną liczbę uczestników, miejsce oraz termin. Po otrzymaniu informacji skontaktuję sie z Państwem w celu potwierdzenia terminu i ustalenia szczegółów.