Aktualności

Archiwum
 

Trudne sytuacje w szkole - jak je rozwiązać?

21.10.2011

W dniu 4 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie (woj. opolskie) będę prowadził szkolenie z prawa oświatowego dla pracowników szkoły, pt. "TRUDNE SYTUACJE W SZKOLE - JAK JE ROZWIĄZAĆ".

Organizatorem szkolenia jest Wydawnictwo FORUM.

 

Poniżej zamieszczam konspekt spotkania.

PANEL I: TRUDNE SYTUACJE NA LINII NAUCZYCIEL - DYREKTOR

1.   Odpowiedzialność  dyscyplinarna

Nauczyciel, który uchybia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, jakie nakłada na niego Karta Nauczyciela, musi liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Od 1 września 2009 r. odpowiedzialności tej podlegają wszyscy nauczyciele, bez względu na stopnie awansu zawodowego i zajmowane stanowisko (wcześniej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani). Poruszone zostaną ogólne zasady tej odpowiedzialności, zwracając uwagę na planowane zmiany zawarte w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie  komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego z dnia 10 lutego 2011 r. Projekt dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zostaną poruszone następujące zagadnienia:

- w jaki sytuacjach nauczyciel podlega odpowiedzialności (także w odniesieniu do czynów popełnionych poza pracą),

-   katalog kar dyscyplinarnych,

-   komisje dyscyplinarne,

-   rzecznik dyscyplinarny,

-   postępowanie przed komisją dyscyplinarną,

-   zawieszanie nauczycieli,

-   wynagrodzenia a odpowiedzialność dyscyplinarna,

-   wykonywanie orzeczeń i zatarcie skazania

-   wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa w przypadku prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym,   prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.   Odpowiedzialność porządkowa

Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), wymierza się nauczycielom kary porządkowe. Kodeks normuje, jakie sankcje i w jakim trybie mogą być z tego powodu stosowane. Przesłanką odpowiedzialności porządkowej jest wina, czyli musimy mieć do czynienia z zawinionym działaniem albo zaniechaniem pracownika-nauczyciela, choć zastrzec należy, że stopień winy może być nieznaczny, a nawet nie jest wykluczona wina nieumyślna.

Zostaną poruszone następujące zagadnienia:

-   w jakich dokumentach szkolnych należy uregulować kary porządkowe,

-   w jaki sytuacjach nauczyciel podlega odpowiedzialności,

-   katalog kar porządkowych,

-   procedura nakładania kary porządkowej,

-   procedura odwołania nauczyciela od kary porządkowej,

-   zatarcie kar porządkowych.


PANEL II: TRUDNE SYTUACJE NA LINII NAUCZYCIELE-RODZIC

1.   Skargi rodziców na nauczyciela

Jaka jest procedura złożenia skargi rodziców na niewłaściwe zachowanie nauczyciela w stosunku do uczniów? Jaką karę należy zastosować wobec nauczyciela wychowania fizycznego, który wobec jednego z uczniów zastosował karę polegającą na wykonaniu 100 pompek?, itd.

2.   Znieważenie nauczyciela 

Jaka ochrona przysługuje nauczycielowi jako funkcjonariuszowi publicznemu wraz z procedurami postępowania m.in. wobec agresji słownej ze strony rodzica.

 
PANEL III:
BRAK GODZIN DLA NAUCZYCIELA W RAZIE LIKWIDACJI LUB REORGANIZACJI SZKOŁY

Często zmiany organizacyjne w szkołach mogą spowodować brak godzin dydaktycznych dla zatrudnionych w niej nauczycieli. Konsekwencją jest rozwiązanie stosunku pracy lub – na wniosek pracownika – przeniesienie w stan nieczynny lub, gdy to możliwe, ograniczenie zatrudnienia.

Zostaną poruszone następujące zagadnienia:

-   likwidacja i zmiany organizacyjne,

-   stan nieczynny,

-   ograniczenie zatrudnienia,

-   wypowiedzenie stosunku pracy,

-   procedura związana z wypowiedzeniem stosunku pracy,

-   wysokość odpraw,

-   kryteria doboru nauczyciela do zwolnienia,

-   uprawnienia nauczyciela.

 

PANEL IV: KONSULTACJE Z WYKŁADOWCĄ

Panel dyskusyjny z udziałem prelegenta, w czasie którego można zadawać pytania odnośnie trudnych do rozwikłania problemów szkolnych związanymi z omawianymi tematami.

 

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe.

Zainteresowanych szkoleniem w innych szkołach proszę o kontakt.